Cum să devii angajat al ISU urmând cursurile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”

In speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, va propunem profesiile următoare:

 ➢ OFIŢER POMPIER

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ superior, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi. Ea formează ofiţeri de pompieri în specialitatea ,,instalaţii pentru construcţii – pompieri”. Numărul de locuri alocat IGSU este de 36, din care 1 loc pentru romi şi 2 locuri pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială.

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție – forma de învăţământ cu frecvenţă, cu durata de şcolarizare de 4 ani. Ea formează ofiţeri în specialitatea ,,Drept”. Numărul de locuri alocat pentru IGSU este de 2(două) locuri.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la admiterea în cadrul Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” ➢ Depunerea cererilor tip  în perioada 28.06 –11.07.2021, înclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, la adresa de e-mail concurs@isuvl.ro➢ Evaluarea psihologică până la data de 21 iulie 2021;➢ Dosarele complete se depun  până la 23 iulie 2021;➢ Taxa de înscriere la concurs în perioada 26-29 iulie 2021 (data operaţiunii bancare), de către candidații declarați apt psihologic, potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, la secţiunea Admitere;➢ Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice în perioada 16-22 august 2021;➢ Proba eliminatorie de evaluare a cunoştinţelor  în perioada 25-26 august 2021;➢ Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor în perioada 28-29 august 2021, se transmit online la adresa admitere@academiadepoliţie.ro➢ Examinarea medicală în perioada 31 august-19 septembrie 2021 se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă;➢ Rezultatele finale până la data de 22 septembrie 2021 sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial  al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, criteriu specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;o) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:1. Cererea de înscriere, conform modelului tip; 2. Curriculum vitae – Europass (CV);3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare conform modelului tip;4. Diploma de bacalaureat  (copie) şi foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2021; 5. Copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 6. Autobiografia;7. Tabelul nominal cu rudele candidatului;8. Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;9. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020);10. Trei fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;11. Consimţământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020);12. Documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul);13. Adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate (conform  fişei medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne care se întocmește după proba scrisă);14. documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor/altor etnii sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul, inclusiv declarațiile prevăzute de Anexele nr. 3 și nr. 4 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 – disponibilă pe site-ul MAI);15. documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul);16. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ / inspectoratele beneficiare.

​Candidaţii etnici / minoritari/ sistemul de protecţie socială care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii. 

ASPECTE DE INTERERS GENERAL:

Coordonate ale vieţii de elev: încazarmare pe toata durata studiilor program zilnic riguros  învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură activităţi cultural-sportive

Restricţii sociale: interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora absența condamnării penale

Avantaje sociale: loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract) şcolarizare gratuită salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative recunoaşterea stagiului militar

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa de web: www.academiadepolitie.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, Serviciul Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010 / 27123/ 27124.