ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unor funcții publice de execuție din cadrul Curții de Apel Pitești și Tribunalului Vâlcea

În temeiul dispozițiilor art.502 alin.(1) lit.c) și art.506 alin.(1) lit.b) alin.(2), alin.(5) și alin.(8) din Ordonanța de…

În temeiul dispozițiilor art.502 alin.(1) lit.c) și art.506 alin.(1) lit.b) alin.(2), alin.(5) și alin.(8) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.149 alin.(1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Curtea de Apel Pitești, cu sediul în Pitești, str.Victoriei nr.22, anunță declanșarea procedurii de ocupare a unor funcții publice de execuție vacante,prin transfer la cerere, respectiv : 

– 1 post – expert, clasa I, grad superior – la Curtea de Apel Pitești – Departamentul economico-financiar și administrativ – Compartiment financiar – contabil – salarizare

– 1 post – consilier, clasa I, grad superior – la Tribunalul Vâlcea – Departamentul economico-financiar și administrativ – Compartiment financiar – contabil – salarizare

– 1 post – consilier, clasa I, grad superior – la Tribunalul Vâlcea – Departamentul economico-financiar și administrativ – Compartiment financiar – contabil

Transferul la cerere se face pe o funcție publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, cu îndeplinirea condițiilor de studii, condițiilor de vechime și condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute în fișa postului, potrivit dispozițiilor art.506 alin.(2) și (5) din Codul administrativ.

Condiții generale și specifice :

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– Gradul profesional superior și vechimea în specialitatea studiilor absolvite de minim 7 ani, conform dispozițiilor art.468 alin.(1) lit.c) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019

– Cunoștințe operare PC ;

– Cunoașterea legislației în domeniul financiar-contabil, resurselor umane și salarizare;

– Experiență relevantă în domeniul funcției pentru care aplică 

– financiar contabil, respectiv – salarizare;

– Constituie avantaj : perfecționări (specializări) în domeniul vizat;

– Capacitate de analiză și sinteză; abilități de planificare, organizare, coordonare, comunicare și relaționare; lucru în echipă; capacitatea de a lucra cu termene limită; asumarea responsabilităților; cunoștințe operare cu programe de salarizare , respectiv de contabilitate;

– Candidatul să nu fi fost sancționat disciplinar.

Documente necesare și dată limită :

In vederea ocupării posturilor, prin transfer la cerere,funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 12 aprilie 2022 – 3 mai 2022 – în intervalul orar 14,00 – 15,00 la Biroul Resurse Umane din cadrul Curții de Apel Pitești, un dosar care conține următoarele documente :

– Cerere de transfer, cu precizarea postului pentru care candidează;

– Curriculum vitae – format european;

– Copia actului de identitate;

– Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Copii ale actelor doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– Copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– Adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să rezulte funcția publică deținută în prezent și gradul profesional, precum și inexistența sancțiunilor disciplinare.

La depunerea dosarului, documentele solicitate în copie, vor fi însoțite de originale, pentru certificare.

In vederea aprobării cererii de transfer, Curtea de Apel Pitești va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia vor fi anunțate prin afișare pe pagina de internet : http://portal.just.ro/46/SitePages/concursuri.aspx?id_inst=46  la secțiunea ”Concursuri”.

Potrivit dispozițiilor art.506 alin.(8) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ : ”Transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere. Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.”

P R E Ş E D I N T 

Judecător Emilia Raluca TRANDAFIR